Newsletter
Otium Luxury Apartments, Kraków
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów Otium Luxury Apartments

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.otiumapartments.pl oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między Otium Group S.C., a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
   
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą Otium Group S.C.
   
 3. Otium Luxury Apartments, którego właścicielem jest Otium Group S.C. Elżbieta Madej, Paweł Stępień z siedzibą przy ul. J.Sarego 12/11, 31-047 Kraków będąca stroną umowy najmu.
   
 4. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.otiumapartments.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy.
   
 5. Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy najmu apartamentu, będącego w dyspozycji Otium Luxury Apartments.

2. Rezerwacja 

Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący sposób:

 1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej www.otiumapartments.pl. Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej, po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji. Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.
   
 2. Poprzez wysłanie maila na adres book@otiumapartments.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie. Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi, na które należy wpłacić 30% zaliczki. Zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h, aby rezerwacja otrzymała status gwarantowanej. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. Poprzez portale rezerwacyjne.

Zaliczka wpłacona po wskazanym terminie, przywraca rezerwacje, o ile Otium Luxury Apartments dysponuje dostępnym apartamentem.

 3. Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Otium Luxury Apartments. Gość informuje telefonicznie Otium Luxury Apartments o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Otium Luxury Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
   
 2. Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.
   
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
   
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

4. Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez Otium Luxury Apartments

 1. Zmiana rezerwacji przez Otium Luxury Apartments jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez Otium Luxury Apartments. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Otium Luxury Apartments zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki.
   
 2. Otium Luxury Apartments zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a Otium Luxury Apartments ma obowiązek zwrotu Gościowi pobraną zaliczkę.

5. Płatność

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie www.otiumapartments.pl
 2. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy Otium Luxury Apartments

 3. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie www.otiumapartments.pl

6. Ceny

 1. Wszystkie ceny oferowane przez Otium Luxury Apartments są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

 2. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem.

 3. Opłata uiszczana przez Gościa zawiera: stosowny podatek VAT, opłaty klimatyczne oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)

 4. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.

 5. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, pobyt zwierzęcia, dodatkowe sprzątanie na życzenie Gościa.

 6. Na życzenie Gościa Otium Luxury Apartments może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.

7. Zasady pobytu

 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Otium Luxury Apartments o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 15:00 dnia przyjazdu i trwa do godz. 11:00 dnia wyjazdu.

 3. Zameldowanie odbywa się bezpłatnie.

 4. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się bezpośrednio w zarezerwowanym apartamencie. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną przez pracownika Otium Luxury Apartments lub uzgadniane telefonicznie.

 5. Wymeldowanie odbywa się do godz. 11:00 dnia wyjazdu.

 6. Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy, ustalane są z pracownikem Otium Luxury Apartments. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.

 7. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.

 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku, Otium Luxury Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.

 9. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.

 10. Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 100PLN.

 11. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 06:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Otium Luxury Apartments z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca Otium Luxury Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

 12. Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba że uzgodniono inaczej z Otium Luxury Apartments.

 13. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie Otium Luxury Apartments ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.

 14. Otium Luxury Apartments nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Otium Luxury Apartments jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.

 15. Otium Luxury Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

 16. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu, Otium Luxury Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba.

 17. Otium Luxury Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytułowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Otium Luxury Apartments dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

 18. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 300 PLN.

 19. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.

7. Umowa najmu

Umowa najmu zawarta pomiędzy Otium Luxury Apartments obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.

8. Zwierzęta domowe

Otium Luxury Apartments dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem tylko w wybranych apartamentach. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Opłata za pobyt zwierzęcia jest ustalana zgodnie z aktualnym cennikiem rezerwacji.

9. Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Otium Luxury Apartments (dalej: Serwis)

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest OTIUM GROUP S.C. Elżbieta Madej, Paweł Stępień, Kraków 31-047, Józefa Sarego 12/11 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6762534111 (dalej: Administrator).

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem;

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:

  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,

  2. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,

  3. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,

  5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.

 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.

 10. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres book@otiumapartments.pl

 12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 14. Przy pierwszej wizycie na stronie Otium Luxury Apartments użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

 16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 17. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży

  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży

  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania

  4. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania

  5. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy

  6. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

 18. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:

  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji

  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy

 19. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Lokalizacja

w samym centrum

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez OTIUM GROUP S.C. Elżbieta Madej, Paweł Stępień, Józefa Sarego 12/11, 31-047, Kraków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane